samenvatting

Om met het vwo-onderwijs aan te kunnen sluiten bij de snel veranderende samenleving en bij de specifieke behoeften van (hoog)begaafde leerlingen is met evidence based practice onderzocht wat de effecten zijn van het Flipped Learning Model (FLM) op leerresultaten en taakbeleving wiskunde op het vwo. Hiertoe is op basis van gevonden literatuur over FLM een interventie ontworpen welke is uitgevoerd middels quasi-experimenteel design. Het onderzoek heeft plaatsgevonden in het schooljaar 2012-2013 onder 37 wiskunde B leerlingen van klas 4 vwo. Er zijn significante verschillen in taakbeleving aangetoond ten gunste van de interventiegroep. Uitslag van de tevredenheidsenquête ondersteunt dit resultaat. Er zijn geen significante verschillen aangetoond tussen de pre- en posttestscores van de interventie- en controlegroep aangaande leerresultaten. De korte duur van de interventie en geringe omvang van de populatie zijn hier debet aan en dit vraagt om opschaling en uitbreiding van het experiment. FLM kan een bijdrage leveren aan excellentiebevordering op het vwo doordat het de docent in staat stelt om in de les meer aandacht te besteden aan individuele feedback, differentiatie, samenwerking, hoge orde denkvaardigheden, zelfsturing, oplossingsstrategieën en creatieve opdrachten. Hiervan is in eerdere experimentele studies bewezen dat het de resultaten van begaafde en getalenteerde leerlingen verbetert.

Kernwoorden: Flipped Learning Model; excellentiebevordering; (hoog)begaafdheid; wiskundeprestaties; leeropbrengsten; motivatie; vakbeleving; 21e eeuwse vaardigheden